Regulamin

§ 1

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gnatyshyn-shop.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.gnatyshyn-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gnatyshyn-shop.pl.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gnatyshyn-shop.pl, prowadzony jest przez G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532, adres mailowy: gnatyshyn.tools@gmail.com.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep www.gnatyshyn-shop.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 .
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 .
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 ,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gnatyshyn-shop.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5

DOSTAWA

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są podane na stronie www.gnatyshyn-shop.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania środków wysłanych przez z tytułu złożonego Zamówienia.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

§6

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • płatnością w systemie PayU,
  • zapłata kartą płatniczą w systemie PayPal,
  • płatnością za pobraniem

§7

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku przekroczenia czasu o którym mowa w pkt 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§8

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy gnatyshyn.tools@gmail.com lub G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Klient może zadać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532  niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nie istotna.

§9

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532, mailowo pod adres shop@gnatyshyn.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych w serwisie gnatyshyn-shop.pl (dalej „Serwis”) jest G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 (dalej „G Beauty Volodymyr Gnatyshyn” lub „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane w Serwisie przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator korzysta z technologii cookies i podobnych. Szczegóły w powyższym zakresie określają dalsze zapisy niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Administratora. W każdym przypadku w razie ewentualnej sprzeczności niniejszej polityki z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo będą miały obowiązujące przepisy.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: shop@gnatyshyn.pl , lub pisemnie na adres: ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą (tak jest m.in. w przypadku zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowe możliwych do udzielenia w Serwisie);
 • uzasadniony interes Administratora (tak jest w przypadkach szczegółowo opisanych w regulaminach usług dostępnych w serwisie; ta podstawa dotyczy w szczególności tzw. marketingu usług własnych Administratora wobec Klientów Administratora, a także w przypadku konieczności przetwarzania danych w celach wypełniania obowiązków w postępowaniach podatkowych itp.);
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej przez Administratora z Klientem korzystającym z usług dostępnych w Serwisie (jeśli Klient zawiera z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia usług dostępnych w Serwisie, to w celu wykonania tej umowy Administrator musi mieć możliwość przetwarzania tych danych Klienta, które są w tym celu niezbędne).

Zakres przetwarzanych danych określają szczegółowo regulaminy usług dostępnych w Serwisie. Standardowo dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu, adres IP i inne oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane te mogą być też przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych.

Okres przechowywania danych:

 • W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą przetwarzane dla określonych celów do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W przypadku przetwarzania danych w oparciu o konieczność wykonania umowy dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Administrator planuje udostępnianie danych osobowych podmiotom osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi, zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne, a brak zgody uniemożliwi realizację działań objętych treścią danej zgody.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

3. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje technologię cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „analityczne” pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies można podzielić na dwie grupy:

 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 • „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z takich plików.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

ZWROTY

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna i zwrotu zakupionego produktu w terminie do 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.
W tym wypadku prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres mailowy gnatyshyn.tools@gmail.com, lub pisemnie na adres:

G Beauty Volodymyr Gnatyshyn

Ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1

02-784 Warszawa

By ułatwić zwrot towaru możliwe jest skorzystanie z gotowego wzoru formularza.

 

Otrzymanie informacji o zwrocie potwierdzamy mailowo.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy koszty zakupu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu.